پشتیبانی

پشتیبانی از شبکه های مشتریان

شرکت فن آوران ارتباطات پگاه بر این اعتقاد است که مشتریان ارزشمندترین سرمایه شرکت هستند و حفظ و نگهداری از این بزرگترین سرمایه جز به مدد ارتباط تنگاتنگ و خدمت رسانی مطلوب میسر نمی باشد.

از این رو شرکت در تمامی پروژه های خود اعم از فروش محصولات و یا ارائه خدمات بخش ویژه ای را به عنوان پشتیبانی و خدمات پس از فروش اختصاص داده است.پشتیبانی

مشتریان شرکت در تمامی طول قرارداد و  حتی سالها بعد در چتر حمایت و پشتیبانی فنی شرکت قرار خواهند داشت.

قراردادهای شرکت بصورت قرارداد های پشتیبانی تلفنی، Email   و مراجعه حضوری می باشد. در مورد تجهیزات فروخته شده به صورت سالانه قابل تمدید است.

× گفتگو با من