آنچه راهبرد نگار برای شما فراهم می آورد

یکپارچه سازی اقدامات و برنامه های عملیاتی سازمان در مسیر اجرای راهبردها:

راهبرد نگار  با رویکردی کل نگر، واحدها و فرآیندهای سازمان را در مسیر تحقق راهبردها هم سو می سازد و به این ترتیب موفقیت فرآیند اجرای راهبرد را تضمین می کند.

 

تبدیل برنامه راهبردی سازمان به سنجه های معنادار و قابل ارزیابی:

راهبرد نگار مفاهیم کلی و مبهم مربوط به چشم اندازها و راهبردهای را به هدف هایی روشن و قابل سنجش تبدیل می کند و با تعریف شاخص های عملکردی  (KPI) امکان ارزیابی عملکرد در مسیر پیشرفت برنامه های راهبردی را فراهم می آورد.

 

ایجاد آگاهی راهبردی در تمامی سطوح سازمان

راهبرد نگار با برنامه ریزی عملیاتی بر مبنای کارت امتیازی متوازن، فعالیت ها و گام های اجرایی را  مشخص و با تعیین مسئول مستقیم و ناظر هر گام، نحوه اجرای فعالیت ها را معین می سازد تا آگاهی کارکنان نسبت به نقش آنان در مراحل مختلف برنامه افزایش یابد.

 

تماس آنلاین با ما

در حال حاضر قادر به پاسخگویی آنلاین نیستیم. لطفا با ارسال ایمیل ما را از درخواست خود با خبر کنید

سوالی دارید؟ خوشحال می شویم تا در صورت امکان در خدمتتان باشیم

برای شروع به گفتگو کلیک کنید